ניהול תיק עסק

תקנון האתר

כללי

השימוש באתר מותנה בהסכמה לתנאים המפורטים להלן. אנא קרא תנאים אלה בעיון. בכניסתך לאתר הינך מאשר את הסכמתך לאמור בתנאים אלה. תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות מחשב או כל אמצעי תקשורת אחר, לרבות טלפון סלולארי, טאבלט וכיוצ"ב.
תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך הם מיועדים גם לנשים.

זכויות באתר

כל הזכויות בתכנים המופיעים באתר אשר מקורם בתות תקשורת ותוצאות ו/או מטעמה, לרבות זכויות יוצרים, זכויות הפצה וכל קניין רוחני אחר, שייכים במלואם לתות תקשורת ותוצאות. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, כל הזכויות בעיצוב האתר ובאופן העיבוד וההצגה של התכנים באתר שייכות במלואן לתות תקשורת ותוצאות.
התכנים באתר נועדו לשימושו האישי של הגולש בלבד, ואין לעשות בהם שימוש אחר כלשהו, לרבות שימוש מסחרי. אין להעתיק, לשכפל, להעתיק ו/או להדפיס תכנים כלשהם מהאתר לצורך הפצה או פרסום בדרך כלשהי, בלא קבלת הסכמתה של תות תקשורת ותוצאות, בכתב ומראש.
סימני המסחר באתר שבבעלות תות תקשורת ותוצאות, הינם קניינם של בעליהם הרשומים. סימני מסחר המוצגים באתר מטעמם של מפרסמים כלשהם הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. אין לעשות שימוש בסימני מסחר בלא הסכמת בעליהם, מראש ובכתב.

שימוש באתר

השירותים והתכנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS) בהתאם להחלטת החברה, ולא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות של השירותים ו/או התכנים באתר, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכי הגולש. השימוש בתכנים המוצגים באתר ובשירותי האתר, ייעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש.
ידוע למשתמש כי תכנים המוצגים באתר בכלל, ותכנים שמקורם במשתמשים אחרים בפרט, אינם בגדר ייעוץ מקצועי. תות אינה אחראית לתכנים אלו ולתוצאות, ישירות או עקיפות, העלולות להיגרם למשתמש או לצד שלישי כלשהו עקב פעולה בהתבסס על תכנים אלו. על המשתמש חלה אחריות המלאה והבלעדית לפעולותיו ולתוצאותיהן.
מיד בתום הרכישה יקבל הלקוח ישירות לתיבת המייל שלו קבלה על התשלום.

הגנה על פרטיות, שימוש במידע ודיוור ישיר

האתר עוסק, בין היתר, בדיוור ישיר – משלוח אגרות מידע (ניוזלטר) בנושאים שונים בתחומי הפעילות של תות תקשורת ותוצאות הכולל גם חומר פרסומי.
בהתאם להוראות החוק, אגרות המידע הכוללות חומר פרסומי, נשלחות אך ורק לגולשים מנויים, שנתנו את הסכמתם לכך במפורש, בין בטופס ההרשמה כל משתמש שנרשם כמנוי לקבלת דיוור מהאתר רשאי בכל עת לבטל את הסכמתו ולחדול מקבלת דיוור מהאתר, באמצעות הודעה מתאימה למפעילי האתר.
כל המידע אודות מנויים, ובכלל זה נתונים, תמונות או מידע שנמסרו על ידי מי מהם בעת ההרשמה לאתר שלו, מגדר, גיל, תחומי ענין וכיוצ"ב, נשמר במאגר המידע הרשום של האתר.
האתר מתחייב שלא להעביר מידע זה לצד שלישי כלשהו לרבות מפרסמים או גורמים מסחריים, ולעשות שימוש במידע כאמור בכפוף לתנאי התקנון ועל פי הוראות הדין

שונות

תנאי שימוש אלה מתווספים לכל הוראות תקנון או תנאי שימוש אחרים המצויים באתר ובמקרה של אי התאמה, יגברו תנאי שימוש אלה. תות רשאית לשנות תנאי שימוש אלה מעת לעת בלי למסור על כך הודעה מראש. תות תפרסם את התנאים החדשים, ותחילת תוקפם יהיה במועד פרסומם.
על תקנון זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל ענין הנוגע להסכם זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוזות תל-אביב יפו והמרכז.

הצהרות

הלקוח מצהיר, כי הובא לידיעתו דבר קיומו של תקנון זה, ואשר עותק ממנו מצוי באתר האינטרנט של החברה ובמזכירות החברה ברחוב גרניט 6 פתח תקווה וכי הינו מתחייב לציית להוראותיו. תקנון זה מהווה הסכם לכל דבר ועניין בין הלקוח לחברה והינו חלק בלתי נפרד מהשימוש במוצר. בעת התשלום באתר מתחייב הלקוח לאמור לעיל ומאשר את רישומו לשירות.
ידוע ללקוח כי אם הצטרפותו וביצוע הסדר התשלום, הינו זכאי ל : שימוש בלתי מוגבל במנוע מולטי יו, שלושה מפגשים מקוונים קבוצתיים עם מאמן במהלך בניית העסק, 36 סדנאות מקצועיות מקוונות.
כמו כן, לטובת מתן השירות הנך מאשר למועדון מולטי יו וכן לחברות ובעלי מקצוע קשורים, לפנות אליכם ולשלוח חומרים מקצועיים ושיווקיים אשר בעלי אופי זהה ו/או דומה לאופי המערכת והמרחב העסקי.
המערכת פועלת בתשלום ״מנוי חברתי״ סמלי ולכן מרגע ההצטרפות לא ניתן לבטל ולא יינתן החזר כספי.

עלויות ותנאי תשלום

הלקוח מתחייב לשלם לחברה תשלום חודשי קבוע בגובה 59 ש"ח ל-36 חודשים ובסה"כ 2124 ₪.

ביטול והחזר כספי

מבקש השירות יהא רשאי להודיע לחברה על רצונות לבטל את העסקה וזאת בתוך 14 ימים ממועד ההתקשרות בעסקה / קבלת מסמך הגילוי לפי המאוחר, ובלבד שמבקש השירות לא החל לעשות שימוש בשירות הניתן על ידי החברה.
יובהר כי החל מהמועד בו נעשה שימוש ראשון בשירות (קרי מבקש השירות התחבר למערכת), ומאחר שעסקינן במידע כהגדרתו בחוק המחשבים ו/או בשירות הניתן להעתקה לשעתוק ולשכפול כאמור בסעיף 4 (ג)(2) (ד) לחוק הגנת הצרכן, אזי מבקש השירות לא יהא רשאי לבטל את ההתקשרות, ולא יהא זכאי להחזר כספי, אלא על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

פרטי התוכנית

התוכנית כוללת: שימוש בלתי מוגבל במערכת מולטי יו על כל המודולים שלה, שלושה מפגשים מקוונים קבוצתיים עם מאמן במהלך בניית העסק, 36 סדנאות מקוונות מקצועיות בהובלת מאמנים ואנשי מקצוע במגוון תחומים רחב, קבוצת וואטס אפ לשאלות ודילמות מול אנשי המקצוע השונים.
הלקוח מצהיר כי קרא היטב את תוכן התוכנית ואין לו ולא תהיה לו כל טענה בעניין תוכנה.